Privacyverklaring

 

1.              Introductie

Welkom op de website van De Volder bvba. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze onderneming. Wij verzamelen persoonsgegevens in een professionele relatie en omgeving. Deze privacyverklaring is erop gericht u in detail te informeren over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Ingeval u persoonsgegevens van derden aan ons overmaakt, garandeert u dat de betrokken derden in kennis werden gesteld van deze Privacyverklaring en, waar nodig, hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens door ons.

De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

 

2.              Verantwoordelijke voor de gegevensverzameling

 

De Volder BVBA

Statiestraat 46

9180 Moerbeke-Waas

Tel. 09 346 91 54

www.de-volder.be

email: info@de-volder.be

 

3.              Gegevensverzameling

 

In principe is het mogelijk om de publieke delen van onze website anoniem te bezoeken. Registratie is niet vereist. Uw gegevens worden enkel verzameld indien u deze vrijwillig doorgeeft, bijvoorbeeld om te registreren voor gepersonaliseerde. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst.

Wij verwerken volgende soorten gegevens.

o   Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geslacht van contactpersonen

o   Contactgegevens: adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, website, mobiel telefoonnummer, IP-adressen (nummer dat doorgaans een specifieke computer of ander netwerkapparaat kan identificeren op het internet), gebruiker-IDs

o   Contractgegevens, zoals o.m. aard van producten, diensten, aard van het contract, gegevens betreffende leveringsadressen en contactpersonen aldaar, prijs, klantenhistoriek, enz.

o   Technische gegevens, nodig voor de goede uitvoering van onze contracten

o   Facturatiegegevens, zoals onder meer KBO-nummer, BTW-nummer, facturatieadres en contactpersonen facturatie

o   Financiële identificatiegegevens, zoals o.m. bankrekeningnummer en betalingsgegevens inzake betalingsvoorkeur en betaalhistoriek

o   Solvabiliteitsgegevens, voor de goede uitvoering van contracten en kredietbeoordelingen, alsook de vereiste invorderingsgegevens nodig voor effectieve invordering. Dit is tevens noodzakelijk of een klant een lopende rekening kan krijgen met de bepaling van kredietlimi

o   Gegevens met betrekking tot klachten om een efficiënte klachtenafhandeling te realiseren

o   Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de contracten, dienstverlening en leveringen.

 

4.              Verspreiding van gegevens aan derden

We zullen persoonsgegevens bij De Volder bvba houden, tenzij het vereist is de gegevens te delen met andere entiteiten om informatie en services, die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze algemene dienstverlening te verbeteren. Dit doen we omwille van de goede uitvoering van het contract.

De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:
  •        Andere entiteiten voor informatie en dienstverlening in uitvoering van onze dienstverlening en leveringen
  •       Bevoegde overheidsinstanties indien daartoe een wettelijke vereiste is
  •       Een kredietwaardigheidsbeoordelaar omwille van de goede uitvoering van het contract
  •       Facturatiediensten
  •       Verkoopdiensten
  •       Klantendiensten
  •       Boekhoud- en betalingsdiensten
  •       Incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten indien dit nodig is voor de goede uitvoering van het contract of voor een mogelijke juridische procedure.
  • Wij verstrekken in zulk geval enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of om een goede dienstverlening of om een juridische procedure.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht persoonsgegevens te delen op basis van een geldig verzoek van overheidsinstanties (zoals gerechtelijke overheden, politie, belastingdiensten, Gegevensbeschermingsautoriteit…). Onder bepaalde omstandigheden zijn wij ook verplicht persoonsgegevens door te geven aan mandatarissen zoals bewindvoerders, gerechtelijk mandatarissen of curatoren. Dit gebeurt op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken:

 per e-mail: info@de-volder.be

per brief:  De Volder bvba – Gegevensbescherming, Statiestraat 469180 Moerbeke-Waas

 

5.              Wijzigingsvoorbehoud

 

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake privacybescherming in het kader van de geldende wetgeving op elk ogenblik te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het toepasselijke privacy-beleid te controleren en de laatste versie ervan na te leven. Dit privacy-beleid werd ge-updated en herzien in de maand januari 2022. Gelieve u bij het gebruik van onze internetpagina’s ook te houden aan de betreffende gebruiksvoorwaarden.

 

6.              Uw rechten

 

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die De Volder bvba van u verwerkt.

U heeft tevens recht op het wissen van uw persoonsgegevens, indien er geen wettelijke verplichting bestaat om ze bij te houden en De Volder evenmin een zwaarder doorwegend belang heeft om ze bij te houden.

U heeft recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: dit is een vraag om een kopie te bekomen van de persoonsgegevens die u ons bezorgde en deze te ontvangen of door te geven aan een derde partij in een gestructureerd, toegankelijk leesbaar formaat.

Wanneer de verzameling van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kan u op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Hiertoe kan u contact opnemen via info@de-volder.be .

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 2 274 48 00, fax +32 2 274 48 35, contact@apd-gba.be .