Algemene verkoopsvoorwaarden en dienstverleningsvoorwaarden

  1. De vermelde levering- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Het niet-naleven van de vermelde levering- en/of uitvoeringstermijnen kan in geen geval worden ingeroepen om schadevergoeding of de verbreking of ontbinding van de koopovereenkomst te bekomen.
  2. Onze rekeningen zijn opgesteld naargelang de prijzen in voege op het ogenblik der facturatie. Onze prijzen zijn zonder verbintenis en wij behouden ons het recht voor ze zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
  3. De goederen blijven onze volle eigendom, tot volledige betaling, zelfs indien ze werden voortverkocht, aan derden afgestaan, of tot fabrieksdoeleinden dusdanig getransformeerd werden dat voor hun waarden nog slechts beslag kan worden gelegd.
  4. Onze rekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf datum der factuur. Tenzij anders overeengekomen in een specifieke overeenkomst ondertekend door de Verkoper en de klant.
  5. Bij laattijdige betalingen zal een verwijlintrest tegen 12%’s jaar verschuldigd zijn. Bij gerechtelijke inning der factuur voor het geheel of voor het saldo, zal ten titel van schadevergoeding en buiten alle gerechtskosten het bedrag der schuldvordering van rechtswege met een minimum van 150 euro of met 10% van het bedrag der vordering worden verhoogd.
  6. Schade aangebracht na de levering door brand, diefstal of eender welke omstandigheden, vallen volledig ten laste van onze klant, eventueel depothouder of gerant. Voor fabricatiefouten verwijzen wij naar de garantievoorwaarden.
  7. In geval van betwisting zal slechts de handelsrechtbank van Gent bevoegd zijn.

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een privacyverklaring. De Klant dient het Privacy-beleid aandachtig te lezen.